Rolne

UBEZPIECZENIA ROLNE  1. budynki rolnicze tj. wchodzące w skład gospodarstw rolnych

  2. odpowiedzialność cywilna rolnikówDo wyżej wymienionych ubezpieczeń są zobowiązani przystąpić wszyscy rolnicy, którzy posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne, tj. obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

Ubezpieczenie pozwala Państwu zniwelować straty finansowe powstałe na skutek: uszkodzenia/ zniszczenia budynków Państwa gospodarstwa rolnego w następstwie różnych zdarzeń losowych, czy też wyrządzenia szkody osobom trzecim np. w związku z wykonywaniem czynności związanych prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Dodatkowym uzupełnieniem oferowanej ochrony ubezpieczeniowej dla rolników jest oferta specjalna ubezpieczenia zwierząt hodowlanych oraz drobiu.